X
X

Select Your Currency

Czech koruna $ US Dollar Euro
X
X

Select Your Currency

Czech koruna $ US Dollar Euro

Smlouva o poskytování služeb a používání

Domovská stránkaSmlouva o poskytování služeb a používání

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBJEDNÁNÍM A POUŽÍVÁNÍM NAŠICH SLUŽEB SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.


1.Smluvní strany


1.1 Provozovatel
Filip Šmída
Tlustice 297, 268 01 Hořovice
IČO: 07188544

1.2 Uživatel
1.2.1 Jakákoli fyzická nebo právnická osoba využívající webhostingové a e-mailové služby Provozovatele.
1.2.2 Jakákoli fyzická nebo právnická osoba poskytující webhostingové a e-mailové služby Provozovatele třetím stranám (Partner).

2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem smlouvy je poskytování webhostingových služeb, registrace internetových domén a virtuálních serverů (VPS) uživateli (dále jen služby). Služby uživateli zajišťuje Provozovatel.
2.2.1 Registrace domény
Registrace domén se řídí pravidly příslušného centrálního registru domén podle vybrané TLD. Uživatel je povinen se s těmito podmínkami seznámit a nakládat s doménou podle pravidel příslušného registru.
Za porušení vlastnických práv k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény nebo jména adresáře Uživatele, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami držitelů, nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.
2.2.2 Webhosting je internetová služba, která zajišťuje provoz webové stránky (stránek) na serverech poskytovatele webhostingu s neustálým připojením na internet. V rámci webhostingu dostane zákazník k dispozici vyhrazené místo na serveru poskytovatele, na které si může umístit svou webovou stránku a vyhrazený procesorový čas na generování web stránky. Součástí webhostingu mohou být i emailové služby a databáze.
2.2.3 Multihosting nebo Webhosting pro více domén je speciální forma webhostingu, ve které si může Uživatel v rámci jednoho balíku spravovat více webhostingů pro více domén. Smysl multihostingu je v tom, že si Uživatel předplatí prostor na serveru a sám se rozhodne jak ho pro jednotlivé webhostingy využijete.
2.2.4 Služba VPS poskytuje provoz virtuálního serveru. V rámci VPS Uživatel získá požadovaný výkon serveru - procesory (CPU), operační paměť (RAM) a diskový prostor (HDD). Při VPS má Uživatel plný přístup k danému virtuálnímu serveru s root právy a zajišťuje si jeho instalaci a správu ve vlastní režii.
2.2.5 Zpráva VPS je služba, která zabezpečuie správu virtuálního serveru (VPS) Provozovatelem. V rámci této služby se Provozovatel stará o chod virtuálního serveru, řeší softwarové aktualizace a monitorování. Pokud Uživatel využívá službu zprávy VPS, nemá Uživatel nárok na plný přístup k serveru a nemá k dispozici root práva na předmětný virtuální server.
2.2.6 Dalšími souvisejícími službami jsou zejména služby přesměrování domény, administrátorské práce a další služby, které Poskytovatel poskytuje nebo bude poskytovat v budoucnosti v rámci předmětů svého podnikání, zapsaných v obchodním rejstříku.

3. Způsob objednání Služeb a platnost smlouvy, odstoupení od smlouvy
3.1 Služby je možné objednat na základě elektronické objednávky z internetové stránky Provozovatele www.webhostingy.cz. Údaje vyplněné Uživatelům v Objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Uživatel v Objednávce vědomě svým úkonem akceptuje tyto Obchodní podmínky. Na základě takové objednávky Provozovatel vystaví uživateli zálohovou fakturu na objednané služby. Po úhradě zálohové faktury Provozovatel aktivuje uživateli objednané služby. V případě, že Uživatel uhradí objednávku online, Provozovatel aktivuje uživateli objednané služby po zpracování online platby.
3.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti uhrazením prvního poplatku Uživatele za služby Provozovateli.
3.3 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
3.4 Smlouvu může Uživatel vypovědět pouze písemnou formou na adresu Provozovatele nebo e-mailem na e-mailovou adresu Provozovatele. Smlouvu lze vypovědět pouze ke dni ukončení předplaceného období služby. Výpovědní lhůta je nejpozději 1 měsíc před ukončením předplaceného období služby.
3.5 Odstoupení od smlouvy
3.5.1 Uživatel (spotřebitel), je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 pracovních dnů ode dne jejího uzavření. Uživatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se Služba začala plnit s jeho souhlasem před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy.
3.5.2 Odstoupením Uživatele od smlouvy podle bodu 3.5.1 těchto Obchodních pomínek se smlouva od počátku ruší. Provozovatel je povinen nepokračovat v poskytování Služby a vrátit uživateli nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za službu nebo zálohu, který Uživatel uhradil.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

4. Platební podmínky
4.1 Provozovatel bude uživateli fakturovat služby zálohově, v intervalu který si Uživatel zvolil při objednávce (měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně) a to v předstihu tak, aby byl datum splatnosti zálohové faktury před datem splatnosti poskytovaných služeb.
4.2 Faktury budou zasílané v elektronické podobě na e-mailovou adresu Uživatele.
4.3 Uživatel bude hradit faktury do termínu jejich splatnosti ve prospěch Provozovatele.
4.4 Služby jsou uživateli poskytovány jen do data, do kterého byly uhrazeny. V případě neuhrazení poskytovaných služeb na další období může Provozovatel po uplynutí předplaceného období dočasně uživateli deaktivovat všechny poskytované služby až do splacení dlužné částky Provozovateli.
4.5 Za znovu zapojení deaktivovaných služeb uživateli z důvodu neplacení si může Provozovatel účtovat poplatek ve výši 500 Kč za každou dekativovanou službu.
4.6 V případě nesplacení dluhů do 10 kalendářních dnů od skončení platnosti služeb může Provozovatel zrušit všechny služby, data a účty Uživatele.
4.7 Všechny ceny za služby jsou uvedeny v cenících na internetové stránce Provozovatele www.hosting.technicomp.cz.

5. Práva a povinnosti Provozovatele
5.1 Provozovatel bude poskytovat objednané služby uživateli po dobu platnosti této smlouvy v požadované kvalitě.
5.2 Provozovatel si vyhrazuje právo na dočasnou odstávku služeb v případě renovace a údržby svých serverů a softwarového vybavení na těchto serverech.
5.3 V případě výpadku nebo poruchy serverů je provozovatel povinen odstranit nefunkčnost v co nejkratším možném čase.
5.4 Provozovatel neodpovídá za výpadky způsobené třetími stranami (např. firmou poskytující internetové připojení pro servery Poskytovatele, výpadky internetového připojení na straně Uživatele, a pod.) a výpadky způsobené zásahem vyšší moci (zemětřesení, živelná pohroma, požár, apod..).
5.5 Provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost za obsah stránek a e-mailové komunikace Uživatele. Za obsah stránek a obsah internetové domény Uživatel plně odpovídá sám a to bez ohledu na to, zda je internetová doména registrována na Uživatele nebo na Provozovatele.
5.6 Provozovatel neposkytuje na svých serverech stránky následujícího charakteru: warezové stránky a stránky na stahování softwaru, hudby a filmů, her, erotické stránky, porno stránky, chatové stránky, stránky jejichž obsah jakýmkoliv způsobem porušuje dobré mravy nebo platné zákony a nařízení České republiky nebo Evropské unie.
5.7 V případě, že Uživatel bude mít pod svou doménou stránky uvedené v bodě 5.6 těchto podmínek, je Provozovatel oprávněn stáhnout tento obsah se svých serverů.

6. Práva a povinnosti Uživatele
6.1 Uživatel je povinen bezodkladně oznámit Provozovateli změny e-mailové adresy a fakturačních údajů. E-mailová adresa Uživatele je hlavním kontaktem na zasílání faktur, upozornění, změn a pod. od Provozovatele.
6.2 Změna kontaktních údajů v Zákaznické zóně neznamená změnu v centrálním rejstříku příslušné TLD domény. V případě, že Uživatel požaduje změnu i v centrálním registru příslušné TLD domény, je povinen tuto změnu oznámit Provozovateli e-mailem. Provozovatel je povinen na základě toho oznámení změny v centrálním registru příslušné TLD domény provést.
6.3 Uživatel má přísně zakázáno rozesílání nevyžádané pošty (spam) přes severy Provozovatele.
6.4 Uživatel se zavazuje, že prostřednictvím serverů poskytovatele nebude neoprávněně pronikat do sítí nebo systémů třetích stran.
6.5 V případě porušení jakéhokoliv zákona nebo nařízení platného v České republice nebo Evropské unii nese veškeré právní odpovědnosti související s obsahem domény Uživatel.
6.6 Diskový prostor poskytovaný uživateli pro stránky a databáze je poskytovaný výlučně pro účely web stránky. Uživateli je přísně zakázáno kopírovat na server obsah, který přímo nesouvisí z obsahem stránky (např. filmy, hudba, hry, fotky, zálohy PC a pod.). Diskový prostor pro web stránky je určen pouze pro data, na které vede přímý odkaz z webové stránky Uživatele nebo její zabezpečené části. Diskový prostor je také určen pouze pro obsah na který má Uživatel autorská práva nebo vlastní licenci k použití daného obsahu.
6.7 Uživatel je povinen stáhnout si k sobě do počítače elektronickou poštu (e-maily) ze serverů Provozovatele, která je starší než 2 (slovy dva) roky.

7. Registrace a prodlužování internetových domén
7.1 Provozovatel zajišťuje pro Uživatele registraci a prodlužování internetových domén v centrálním registru příslušné TLD domény.
7.2 Registrace a prodlužování internetových domén se řídí výhradně pravidly, které jsou určeny příslušným centrálním registrem konkrétní TLD domény (NIC CZ, EURid, ICANN)
7.3 Uživatel je zodpovědný za aktuálnost svých údajů v příslušném centrálním registru domén. V případě změny kontaktních údajů (zejména změnu e-mailové adresy) je Uživatel povinen tuto změnu udělat i v centrálním registru příslušné domény prostřednictvím Provozovatele. Změna kontaktních údajů v Zákaznické zóně neznamená změnu v centrálním registru příslušné TLD domény.
7.4 Registrace a správa domén .cz
7.4.1 Změna registrátora domény .cz na Provozovatele
Změna registrátora domény .cz na Provozovatele musí být potvrzena autorizačním kódem domény. Autorizační kód domény Uživatel získá u stávajícího registrátora .cz domény. V případě změny registrátora .cz domény uživatele na Provozovatele jako nového registrátora bude, Uživatel vyzván k zaslání autorizačního kódu k dané .cz doméně. Provozovatel prostřednictvím autorizačního kódu k doméně provede změnu registrátora domény .cz v registru NIC CZ.
7.4.2 Změna držitele domény .cz
Změnu držitele domény .cz musí potvrdit původní i nový držitel domény .cz. Po odeslání žádosti na Provozovatele o změnu držitele domény Provozovatel zašle emailem požadavek o potvrzení změny držitele na původního i nového držitele .cz domény. Změna držitele bude v registru provedena pouze tehdy, pokud původní a nový držitel odsouhlasí změnou emailem. Výzva k potvrzení změny od původního držitele .cz domény bude odeslána na emailovou adresu původního držitele, která je uvedena pro danou doménu v registru domén NIC CZ. Výzva k potvrzení změny od nového držitele .cz domény bude odeslána na emailovou adresu, která bude po změně uvedena pro danou doménu v registru domén NIC CZ.
7.4.3 Změna údajů kontaktu v NIC CZ
Při změně údajů Uživatele je Uživatel povinen ohlásit změnu prostřednictvím Provozovatele do registru .cz domén NIC CZ. Každá změna v kontaktech musí být potvrzena Uživatelem. Výzva na potvrzení zmeny údajů v kontaktu bude odeslána na aktuální emailovou adresu daného kontaktu, která je uvedena v registru NIC CZ. V případě, že Uživatel nebude disponovat emailovou schránku, která je uvedena v registru NIC CZ, bude možné změnu potvrdit pouze písemnou žádostí s notářsky ověřeným podpisem oprávněné osoby. V případě nutnosti potvrzení v písemné formě Uživatel požádá Provozovatele emailem o vystavení žádosti na změnu. Provozovatel připraví žádost o změnu a pošle ji Uživateli emailem v elektronické podobě. Uživatel žádost vytiskne, podepíše ji u notáře a fyzicky ji odešle na adresu Provozovatele. V případě, že Uživatel je právnickou osobou, živnostníkem nebo jinou organizací, může Provozovatel od Uživatele požadovat další dokumenty prokazující, že Uživatel může za organizaci jednat.

8. Fair Use Policy (FUP)
8.1 FUP je politika férového využívání služeb a zajišťuje rovnoměrné využívání kapacity serverů pro všechny zákazníky tak aby se zamezilo zhoršení kvality služby jednoho zákazníka ve prospěch druhých. Služby, které jsou poskytovány neomezeně (neomezené množství diskového prostoru, subdomén, e-mailových schránek, databází apod..) jsou proto poskytovány neomezeně pouze pokud nepřekračují Fair Use Policy.
8.2 Za překročení FUP se považuje zejména:
a) provozování subdomén, které nesouvisejí s doménou zákazníka (např. hostování jiných web stránek jiných zákazníků pod subdoménou apod...),
b) provozování mailových schránek které nesouvisejí a nejsou používány Uživatelům (např. velké množství schránek pro jiné zákazníky, veřejný mail server apod..),
c) takové jednání Uživatele, které by ohrožovalo bezproblémový chod technických zařízení provozovatele (Serverů, síťových prvcích apod..).
8.3 V případě porušení FUP bude Provozovatel kontaktovat Uživatele za účelem vyřešení porušování FUP. V případě, že mezi Provozovatelem a Uživatelem nedojde k dohodě, Uživatel i Provozovatel mají nárok na okamžité vypovězení smlouvy. V případě takové předčasné výpovědi, Provozovatel vrátí uživateli alikvotní část ceny za webhostingové služby. Alikvotní část ceny se vypočítá jako poměrná část ceny od data výpovědi do data do kdy měl webhostingové služby Uživatel předplacené.
8.4 V případě, že web Uživatele svým během způsobuje nedostupnost celého serveru, může být provoz webu Uživatele administrátorem dočasně omezen.

9. Kupóny a akce
9.1 Kupón je kód vygenerovaný Provozovatelem opravňující Uživatele k jednorázové slevě ze služeb poskytovaných Provozovatelem. Každý kupón je spojen s procentuálním nebo finančním vyjádřením slevy ze služeb, označením služby, které se týká a platností. Platnost kupónu může být časově omezena.
9.2 Uživatel používá kupón při zadávání elektronické objednávky, kde kupón vloží na označené místo. Kupón uživatele neopravňuje k získání slevy v dalším období poskytování služeb.
9.3 Akce je časově omezené období, během kterého si může Uživatel objednat nové služby se slevou.
9.4 Uživatel získává slevu se služeb v rámci akce automaticky po zadání elektronické objednávky. Sleva je platná pro konkrétní službu pro celé období platnosti smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem.

10. Poučení o udělení souhlasu se zahájením poskytování Služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
Uživatel souhlasí se zahájením poskytování Služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, čímž ztrácí po úplném poskytnutí Služby právo na odstoupení od smlouvy a má povinnost uhradit cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne, kdy oznámil své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.

11. Reklamace - Uplatnění práva z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby
11.1 Postup při uplatňování reklamace na Služby poskytované Provozovatelem je upravený v reklamačním řádu Provozovatele. Reklamační řád je zveřejněn na internetových stránkách Provozovatele - ZDE.
11.2 Pomoc a podpora poskytovaná Provozovatelem uživateli na základě jeho žádosti o pomoc prostřednictvím emailu, chatu, telefonu nebo jiným způsobem není reklamací.

12. Shromažďování informací o Uživatelích, Ochrana osobních údajů
12.1 Uživatel, který je fyzickou osobou, odesláním objednávky potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo jsou přesné a pravdivé a dává svůj souhlas ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů Poskytovatelem a jejich použitím na fakturační účely, registraci domény a další úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, včetně pozdější komunikace s uživatelem (reklamace, odstoupení od smlouvy apod.), jakož i pro potřeby vlastního marketingu Poskytovatele, pro účely nabízení Služeb, zasílání informací o produktech, a to i elektronickými prostředky (e-mail, sms, telemarketing). Uživatel nese plnou odpovědnost za škody způsobené nesprávností nebo neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů.
12.2 Uživatel uděluje Provozovateli souhlas podle bodu 12.1. těchto Obchodních pomienok dobrovolně, na dobu do jeho odvolání. Uživatel má právo udělený souhlas kdykoli písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení Provozovateli.
12.3 Provozovatel se zavazuje nevyužívat a neposkytovat osobní údaje mimo rozsah nutný k provozování objednané Služby a zajištění jejího chodu. Osobní údaje nejsou poskytovány žádným třetím osobám s výjimkou produktů, u nichž je výslovně uveden opak.
12.4 Všechny osobní údaje jsou chráněny ve smyslu platných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů.
12.5 Provozovatel nemá oprávnění zasahovat do obsahu internetových prezentací Uživatele.
12.6 Provozovatel se zavazuje provést všechny kroky k nejvyššímu zabezpečení osobních údajů Uživatele, jakož i k zajištění všech datových, databázových a poštovních souborů Uživatele před jejich ztrátou, poškozením nebo zničením.

13. Orgán dozoru
Orgánem dozoru ve věcech ochrany spotřebitele je Česká obchodní inspekce, Inspektorát ČOI pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1.


Hosting Billing System by WISECP
Top